Fritidspas Frederikssund

Indstil til Fritidspas

Fagprofessionelle i Frederikssund Kommune, der arbejder med børn og unge fra 0-18 år, kan indstille til Fritidspas. Fritidspasordningen bygger på en tillidsbaseret model, hvor du som fagprofessionel med dit kendskab til barnet eller den unges behov for en organiseret fritidsaktivitet, kan sikre, at Fritidspasset uddeles til de børn og unge, der har et behov for støtte.

Hvem kan indstilles til et Fritidspas?

Børn og unge (0-18 år), hvor:

  • hjemmet ikke har mulighed for at betale kontingent 
  • der mangler tilstrækkelig opbakning fra hjemmet, for at starte til en aktivitet  
  • det vurderes gavnligt for barnet/den unge at deltage i en fritidsaktivitet.

Fritidspasset kan også søges af børn og unge med flygtninge- eller asylstatus, og som har bopæl i Frederikssund Kommune.

Barnet/den unge må ikke gå til en fritidsaktivitet i forvejen.

Fritidspas betaler max. 2000 kr. af kontingentet. Da fritidspasset betaler kontingent til én konkret aktivitet, bør der tages hensyn til sæsonstart for den pågældende aktivitet, således at barnet/den unge får mulighed for at være med fra start til slut.

Der er en begrænset pulje til Fritidspas, og når puljen er opbrugt kan Fritidspas ikke imødekommes.

Samtykkeerklæring

Udfyldelse af denne formular kræver forudgående drøftelse med familien og indhentelse af samtykkeerklæring. Udskriv samtykkeerklæring her

Når samtykkeerklæring er printet og underskrevet. Udfyld felterne, vedhæft erklæring og tryk på Send.

Information om barnet, den unge og familien

Her skrives både for- og efternavn

Skrives med dato, måned og år.

Her skrives både for- og efternavn

Information om fagpersonen, der indstiller til Fritidspas

Her skrives både for- og efternavn

Beskriv i korthed på hvilken måde du vurderer at barnet/den unge ville have glæde og gavn af at gå til en fritidsaktivitet.

Samtykke

Her vedhæfter du samtykkeerklæring fra forældre.


Løs ovenstående opgave for at bevise at du ikke er en spam-robot

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til hver en tid tilbagekalde dit samtykke. Dette får virkning for vores behandling af oplysninger om dig fra det tidspunkt, du tilbagekalder samtykket.

Tilbagekaldelsen sker skriftligt ved at kontakte det fagcenter i Frederikssund Kommune som er ansvarlig for databehandlingen.

Oplysningspligt

Frederikssund Kommune er dataansvarlig ved behandling af dine personoplysninger, og du er velkommen til at kontakte kommunens databeskyttelsesrådgivere  via digital post hvis du har spørgsmål i forbindelse med behandlingen.

Formål og retsgrundlag

Frederikssund Kommune behandler dine personoplysninger for at kunne besvare denne indstilling til Fritidspas.

Behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af databeskyttelseslovens §1, stk. 2.

Kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger fx navn, adresse, CPR-nr. m.v. jf. databeskyttelsesloven §6, stk. 1.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi deler dine oplysninger med andre afdelinger i kommunen, hvis det er nødvendigt for behandlingen af din sag. Herudover kan vi, afhængigt af oplysningernes karakter og formål, udveksle personoplysninger efter databeskyttelseslovens §6, stk. 1 og/eller §7, stk. 1.

Hvor stammer dine personoplysninger fra

Mange af de personoplysninger vi behandler, får vi fra dig selv, fx. i forbindelse med en henvendelse eller ansøgning. Nogle informationer henter vi selv fra offentlige registre. Hvis vi har brug for at indhente oplysninger fra fx egen læge, hospital, arbejdsgiver eller lignende, vil vi forinden bede om et samtykke fra dig, medmindre det fremgår af særlovgivningen at vi må behandle oplysninger om dig uden at indhente dit samtykke.

Opbevaring af dine personoplysninger

Der er forskel på hvor længe vi gemmer dine oplysninger, alt efter hvilken type sag eller sammenhæng oplysningerne indgår i.

Kommunen er forpligtet til at håndtere oplysninger efter arkivreglerne. Der er fx regler om at kommunen skal aflevere nogle typer oplysninger til Rigsarkivet, og at kommunen ikke må slette eller kassere data uden bemyndigelse fra Rigsarkivet.

Dine rettigheder i forhold til dine personoplysninger

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger, har du en række rettigheder. Du har således ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler, få berigtiget urigtige oplysninger om dig, få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, gøre indsigelse mod kommunens ellers lovlige behandling af dine personoplysninger og i særlige tilfælde at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for kommunens almindelige generelle sletning indtræffer.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreres rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.